Podmnky uit

1. Upozornní


PELIV SE PROSÍM SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI. VSTUPEM NA TENTO SERVER (ADRESU) A NA KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK SOUHLASÍTE S TÍM, E NÍE UVEDENÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY BUDOU PRO VÁS ZÁVAZNÁ. JESTLIE NESOUHLASÍTE S NÍE UVEDENÝMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI, NEVSTUPUJTE NA TENTO SERVER (ADRESU) NEBO KTEROUKOLI Z JEHO STRÁNEK.

Provozovatelem tohoto serveru je spolenost Firro - Michal Rozbroj, (dále jen „Provozovatel“).

COPYRIGHT © Firro - Michal Rozbroj Veškerá práva vyhrazena.

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jako i k informacím a materiálm na nich uvedeným a k jejich uspoádání jsou majetkem Provozovatele.

Ochranné známky


Server obsahuje ochranné známky registrované Provozovatelem, který me oprávnn uplatovat nárok na práva spojená s dalšími ochrannými známkami a znakou slueb obsaených na jeho serveru (adrese).

Pouití informací a materiál


Zmna v informacích a materiálech obsaených na tchto stránkách - jako i v ustanoveních, podmínkách a v popisech na nich se objevujících - je vyhrazena. Neoprávnné uití tohoto serveru (adresy) Provozovatele a jeho systém, zahrnující, nikoli však omezené na, neoprávnný vstup do systém Provozovatele, zneuití hesla a/nebo zneuití jakýchkoli zveejnných informací je písn zakázané.

ádné záruky


INFORMACE A MATERIÁLY UVEDENÉ NA TOMTO SERVERU (ADRESE), VETN TEXTU, GRAFIKY, ODKAZ A DALŠÍCH POLOEK, JSOU POSKYTNUTY BEZ ZÁRUKY. PROVOZOVATEL NEPOSKYTUJE ÁDNOU ZÁRUKU POKUD JDE O PESNOST, PIMENOST NEBO ÚPLNOST UVEDENÝCH INFORMACÍ A MATERIÁL A VÝSLOVN SE ZÍKÁ ODPOVDNOSTI ZA PÍPADNOU CHYBNOST I NEÚPLNOST TCHTO INFORMACÍ A MATERIÁL. V SOUVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMACEMI A MATERIÁLY SE NEPOSKYTUJE JAKÁKOLI ZÁRUKA, BY NEPÍMÁ, VÝSLOVNÁ NEBO STATUTÁRNÍ, VETN, NIKOLI VŠAK S OMEZENÍM NA, ZÁRUKY NEPORUŠENÍ PRÁV TETÍCH OSOB, MAJETKOVÉHO PRÁVA, MONOSTI OBCHODNÍHO UPLATNNÍ, VHODNOSTI PRO URITÝ ÚEL I NENAPADNUTELNOSTI POÍTAOVÝM VIREM.

Omezení odpovdnosti


PROVOZOVATEL V ÁDNÉM PÍPAD NEBUDE ODPOVDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VETN, AVŠAK BEZ OMEZENÍ, PÍMÝCH NEBO NEPÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, SOUVISEJÍCÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJ VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI S TÍMTO SERVEREM (ADRESOU) NEBO JEHO POUITÍM, NEBO NEMONOSTÍ JEJICH POUITÍ ZE STRANY JAKÉKOLI OSOBY, NEBO V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLI JEJICH PORUCHOU, CHYBOU, PERUŠENÍM PROVOZU, ZDRENÍM V PROVOZU NEBO PENOSU, NAPADENÍM POÍTAOVÝM VIREM NEBO ODKAZOVÝM I SYSTÉMOVÝM SELHÁNÍM, A TO I V PÍPAD, BUDOU-LI ZÁSTUPCI PROVOZOVATELE NA MONOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, ZTRÁT NEBO VÝDAJ UPOZORNNI.

Pedávané informace


VEŠKERÉ INFORMACE PEDANÉ PROVOZOVATELEM PROSTEDNICTVÍM TOHOTO SERVERU (ADRESY) BUDOU POVAOVÁNY A ZSTANOU VE VLASTNICTVÍ PROVOZOVATELE, KTERÝ JE OPRÁVNN JE UÍVAT, A TO PRO JAKÝKOLI ÚEL (POKUD ÚEL TAKOVÉHO UITÍ NENÍ OMEZEN A/NEBO STANOVEN OBECN ZÁVAZNÝMI PRÁVNÍMI PEDPISY A/NEBO NA ZÁKLAD DOHODY MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM), VEŠKERÉ MYŠLENKY, KONCEPTY, KNOW-HOW I POSTUPY OBSAENÉ V INFORMACI, KTEROU UIVATEL TOHOTO SERVERU (ADRESY) JEHO PROSTEDNICTVÍM PROVOZOVATEL POSKYTL. VE VZTAHU K POSKYTNUTÝM INFORMACÍM NEVYPLÝVÁ PRO PROVOZOVATELE ÁDNÝ ZÁVAZEK DODROVAT PRINCIP MLENLIVOSTI S VÝJIMKOU PÍPAD ODSOUHLASENÝCH PROVOZOVATELEM V PÍMÉM OBCHODNÍM VZTAH S KLIENTEM NEBO V JINÝCH SPECIFICKY DOHODNUTÝCH PÍPADECH MEZI KLIENTEM A PROVOZOVATELEM I V PÍPADECH, KDY TAKOVÝ ZÁVAZEK VYPLÝVÁ Z OBECN ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PEDPIS. TOTO USTANOVENÍ V ÁDNÉM PÍPAD NEOMEZUJE ODPOVDNOST A ZÁVAZKY PROVOZOVATELE VI KLIENTM OBSAENÉ V UJIŠTNÍ PROVOZOVATELE O OCHARAN OSOBNÍCH ÚDAJ KLIENT.

Dostupnost


Tento server (adresa) není urena jako dostupná a/nebo k uití osobami a/nebo entitami ve státech i v jurisdikci, kde by taková dostupnost i uití bylo v rozporu s místními platnými právními pedpisy.

Dodatené podmínky


Nkteré ásti tohoto serveru (adresy) se mohou ídit zvláštními podmínkami, které doplují tato pravidla. V pípad rozporu s tmito pravidly jsou závazné zvláštní podmínky upravující uití takových ástí tohoto serveru (adresy).

2. Prohlášení o ochran osobních údaj


Vítejte na serveru (adrese) spolenosti Firro - Michal Rozbroj (dále jen „Provozovatel“). V této sekci je vysvtlena naše politika týkající se jakýchkoli osobních informací, které nám pi vašem vstupu na tento server (adresu) pípadn poskytnete.

Zásady Provozovatele pi ochran osobních údaj na Internetu Pi vstupu na tento server (adresu) mete nalézt informace o našich produktech a slubách, peíst si zprávy o nás, zjistit si další monosti rozvoje vaší profesní kariéry u nás, nebo obdret nejnovjší informace nebo jiné sluby pidané hodnoty, ani byste nám o sob poskytli jakékoli údaje. Jestlie nám poskytnete vaše osobní údaje, jako nap. adresu, e-mail, íslo telefonu nebo faxu, pípadn i demografickou nebo klientskou identifikaci, tyto informace námi nebudou zveejnny (sdíleny, prodány ani vyzrazeny) ádné tetí stran, ledae jsme vás o tom informovali a obdreli k tomu váš souhlas i to po nás bylo poadováno právními pedpisy. Tyto informace, podobn jako informace o vašich obchodních aktivitách a transakcích, budou námi uchovávány v souladu s našimi obvyklými standarty písné bezpenosti (jak je stanoví platné obchodní podmínky).

Pi vyplování smluv a formulá poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj. Firma Firro - Michal Rozbroj si uvdomuje dvrnost vašich osobních údaj a psobnost zákona o ochran osobních údaj.

Prohlášení firmy Firro - Michal Rozbroj k ochran vašich osobních údaj


Spolenost Firro - Michal Rozbroj zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostednictvím webových stránek www.firro.cz, jakoto i všechny údaje získané z formulá a to po dobu neuritou, do odvolání souhlasu daného kadou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vdomí, e svj souhlas mohou kdykoliv písemn odvolat a spolenost Firro - Michal Rozbroj  údaje zlikviduje.

Spolenost Firro - Michal Rozbroj., jako provozovatel stránek www.firro.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, e veškeré údaje získané výše uvedenými zpsoby povauje za vysoce dvrné a pouije je pouze pro vlastní potebu ve smyslu zákona . 101/2000 Sb. o ochran osobních údaj ke zlepšení svých slueb a k marketingovým úelm spolenosti Firro - Michal Rozbroj. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné spolenosti.

3. Prohlášení o pístupnosti


Uspoádání a ovládání stránek je navreno tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlíee, tak i pro osoby se specifickými potebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvoena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových styl (CSS).

Invention Group (www.invention.cz) je dodavatel internetových ešení, které vyvíjí a dodává na základ speciálních poteb zákazník pedevším pro korporátní klientelu. Pevn víme, e výsledkem tohoto pístupného webu (z dílny Invention Group), je maximální pohodlí uivatel stránek a monost jejich plného vyuití a dostupnosti pro všechny návštvníky bez rozdílu.

Naleznete-li na tchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo poadavkm pístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranní tchto nedostatk.
Vytisknout obsah strnky
SORTIMENT
KONTAKTY
 
FIRRO, p. Rozbroj

ul. Jesenickᠴ
(rampa vlakov騯 nᤲa鬼br />787 01 �rk

Tel.: 583 216 538
Fax: 583 216 538
Mobil: 603 725 728
Mobil: 605 854 536

Kontaktn�soby:
Rozbroj Michal
Rozbroj Jarom�br />
e-mail: firro@firro.cz
www.firro.cz
AKȎ͠NAB̈́KA
NOVINKY
Copyright © 2006-2019 Firro.cz | Pou桭e syst魠Easy Shop
INVENTION